წესები და პირობები


ვებ გვერდის მოხმარების წესები
1. ზოგადი პირობები
2. განცხადების განთავსება
3. მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები
4. მომხმარებლის უფლებები და მოვალებები
5. რეგისტრაციის წესები

ნივთის შეძენა
1. განვადების და ანგარიშსწორების პირობები
2. გარანტიის პირობები
3. პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა
4. მიწოდება

ვებ გვერდის მოხმარების წესებიროდესაც ჩვენი ვებ-საიტის მოდულებითა და მომსახურებით სარგებლობთ, ინფორმაციის მიმოცვლა ხდება საიტსა და მომხმარებელს შორის. ეს გვერდი განკუთვნილია იმისათვის, რომ უკეთ გაიგოთ საიტის გამოყენების წესები, თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოება, საიტზე პროდუქციის შეძენის, განვადების, მიწოდებისა და გარანტიის პირობები.


ტერმინების განმარტება

 • საიტი - ვებ გვერდი extra.ge.
 • მმართველი კომპანია - ვებ გვერდის extra.ge დამფუძნებელი კომპანია შპს „ექსტრა ჯი“. 
 • მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც იყენებს საიტის ფუნქციებს, რაც მოიცავს საიტზე პროდუქციის ან მომსახურების განთავსებას, ძიებას და შეძენას.
 • მყიდველი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს პროდუქციის ან მომსახურების შეძენას საიტის მეშვეობით.
 • გამყიდველი -  ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც საიტის მეშვეობით ყიდის პროდუქტს ან მომსახურებას.
 • განცხადება - საიტზე განთავსებული ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქციის/მომსახურების შესახებ.
 • ნაკლიანი ნივთი - ნივთი რომელსაც აღენიშნება ქარხნული წუნი.
 • ქარხნული წუნი - ნებისმიერი დეფექტი რომელიც არ არის გამოწვეული ფიზიკური დაზიანების შედეგად.
 • ავტორიზებული მომხმარებელი - გამყიდველი, რომლის პროდუქციაზე ვრცელდება მმართველი კომპანიის პასუხისმგებლობა.
 • არაავტორიზებული მომხმარებელი - გამყიდველი, რომლის პროდუქციაზე არ ვრცელდება მმართველი კომპანიის პასუხისმგებლობა.


1. ზოგადი პირობები

1.1 წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები არეგულირებს შპს ექსტრა ჯის მოქმედი ბრენდით - „extra.ge” - ვებგვერდით - extra.ge სარგებლობის პირობებს.
1.2 მომხმარებლის მიერ საიტზე შესვლა და საიტიდან ინფორმაციის მიღება ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი თანახმაა შეასრულოს წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები. ცალკეული პროდუქტების ან მომსახურების წესებსა და საიტის მოხმარების წესებით დადგენილ პირობებს შორის შეუსაბამობისას უპირატესობა მიენიჭება კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურებისთვის დადგენილ წესებს.
1.3 მმართველი კომპანია არის შუამავალი კომპანია გამყიდველსა და მყიდველს შორის. მმართველი კომპანია არ არის არც ერთი განცხადების ავტორი, ორგანიზატორი, თანამონაწილე, გამყიდველი და მყიდველი, გარდა ავტორიზებული მომხმარებლის განცხადებებისა.
1.4 მმართველი კომპანია უზრუნველყოფს, თითოეული განცხადების შინაარსის გათვალისიწინებით, განცხადების შესაბამის კატეგორიაში განთავსებას. მმართველი კომპანია პასუხისმგებლობას იხსნის საიტზე განთავსებულ განცხადებაში მითითებული პროდუქციის, მომსახურების ხარისხზე, უსაფრთხოებაზე და აღწერაში მითითებულ ინფორმაციასთან შესაბამისობაზე, გარდა ავტორიზებული მომხმარებლის განცხადებებისა.
1.5 ავტორიზებული მომხმარებლების მიერ განთავსებულ განცხადებაზე, გაცხადებაში განთავსებულ აღწერასა და ფოტოებზე საავტორო უფლებები ეკუთვნის მმართველ კომპანიას. საავტორო უფლებების დარღვევისთვის დამრღვევი პირი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


2. განცხადების განთავსება

2.1 საიტზე განცხადების განთავსებისთვის აუციებელია რეგისტრაციის გავლა და საიტის მოხმარების წესებზე დათანხმება.
2.2 მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული განცხადების შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
2.3 განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს რომ მას აქვს პროდუქციის/მომსახურების რეალიზაციის უფლება.
2.4 საიტზე განცხადების განთავსების უფლება აქვს 18 წელს მიღწეულ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ასევე იურიდიულ პირს.
2.5 მომხმარებელი ვალდებულია ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქციის შესახებ განცხადებაში განათავსოს საიტის ინსტრუქციის მიხედვით. ინფორმაცია განმცხადებელზე და ტელ. ნომერი მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს განცხადების აღწერაში/ტექსტში.
2.6 საიტზე ერთ მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს თვეში 10 უფასო განცხადება. 10 უფასო განცხადების შემდეგ ყოველი მომდევნო განცხადების განთავსების ღირებულება შეადგენს 10 თეთრს. ამასთან, დაუშვებელია განცხადებების დუბლირება. ყოველი განცხადების აღწერა/ტექსტი უნდა განსხვავდებოდეს.
2.7 განცხადება საიტიდან წაიშლება განთავსებიდან 50 დღის შემდეგ, თუ მომხმარებელმა არ განაახლა განცხადება.
2.8 ფასიანი მოდულების/სერვისების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია საიტის დახმარების გვერდზე.
2.9 საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია დაარედაქტიროს, წაშალოს განცხადებები, ან შეუზღუდოს მომხმარებელს საიტზე წვდომა თუ:
2.9.1 ერთი და იგივე მომხმარებელი განათავსებს ორ ან მეტ იდენტურ განცხადებას.
2.9.2 განცხადება არის მცდარი, არაზუსტი და მომხმარებელი შეჰყავს შეცდომაში.
2.9.3 შეიცავს ინფორმაციას მოპარული, ან სხვაგვარად არაკანონიერი გზით მოპოვებული პროდუქციის შესახებ.
2.9.4 ლახავს მესამე პირთა მატერიალურ და არამატერიალურ უფლბებს.
2.9.5 არის შეურაცხმყოფელი და რაიმე ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაციული შინაარსის.
2.9.6 შეიცავს განცხადების ობიექტისგან განსხვავებულ აღწერას. გასაყიდი პროდუქცია/მომსახურება სრულიად უნდა შეესაბამებოდეს განცხადებაში განთავსებულ აღწერას.
2.9.7 არღვევს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და არ შეესაბამება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების პირობებს.
2.9.8 შეიცავს პორნოგრაფიულ, თამბაქოსთან ან ალკოჰოლთან დაკავშირებულ შინაარსს.
2.10 საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული განხადების ლეგალურობაზე, გარდა ავტორიზებული მომხმარებლის განცხადებებისა.


3. მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები

3.1 მმართველი კომპანია არის შუამავალი განცხადების ავტორსა და მყიდველს შორის. კომპანია არ ერევა არც ერთი მოლაპარაკების შინაარსსა და პირობებში რომელიც გამყიდველსა და მყიდველს შორის მიმდინარეობს.
3.2 მმართველი კომპანია პასუხს არ აგებს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.
3.3 ნებისმიერი განცხადება, რომელიც საიტზე მოხმარების წესების დარღვევით განთავსდება, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ. განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში, დაიბლოკება მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი.
3.4 საიტზე უფასოდ დაშვებულზე მეტი რაოდენობით განცხადების განთავსების მიზნით ერთი და იმავე პირის მიერ სხვადასხვა მომხმარებლის სახელით განცხადების განთავსების შემთხვევაში საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წაშალოს ყველა განცხადება და დაბლოკოს ამ პირის IP მისამართი.
3.5 საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები პირობებსა და მოხმარების წესებში მომხმარებლების წინასწარი ინფორმირებისა და თანხმობის გარეშე.
3.6 მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში, მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მმართველი კომპანია უფლებამოსილია გამოიყენოს მომხმარებლის მიერ საიტზე რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაცია, როგორიცაა მომხმარებლის ადგილმდებარეობა, ძიებების ისტორია და სხვა პირადი მონაცემები.
3.7 მმართველი კომპანია ვალდებულია შეასრულოს მომხმარებლის მიერ ფასიანი სერვისებით სარგებლობისთვის დადგენილი პირობები, რომელიც აღწერილია დახმარების გვერდზე.


4. მომხმარებლის უფლებები და მოვალებები

4.1 მომხმარებელი ვალდებულია განცხადება საიტზე განათავსოს საქართველოს კანონმდებლობისა და წინამდებარე საიტის მოხმარების წესების დაცვით.
4.2 მომხმარებელს ეკრძალება განცხადებაში მითითებულისგან განსხვავებული პროდუქციის/მომსახურების რეკლამირება, ან განცხადებაში სხვა საიტის მისამართის მითითება.
4.3 მომხმარებელს არ აქვს უფლება მესამე პირს გაანდოს მომხმარებლის სახელი და პაროლი. კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელების თაობაზე ნებისმიერი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია შეცვალოს პაროლი.
4.4 სხვა მომხმარებელთან ნებისმიერი სახის პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში საკითხი წყდება მომხმარებლებს შორის, მმართველი კომპანიის ჩარევის გარეშე.
4.5 მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას საიტზე მის მიერ განთავსებული ინფორმაციის სისწორესა და ლეგალურობაზე.


5. რეგისტრაციის წესები

5.1 მომხმარებელი ვალდებულია რეგისტრაციისას მიუთითოს რეალური მონაცემები.
5.2 რეგისტრაციისას სხვა პირის მონაცემების მითითება აკრძალულია.

ნივთის შეძენაამ სექციაში თქვენ გაიგებთ ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული განცხადებებით სარგებლობისთვის დადგენილ პირობებს.


1. განვადების და ანგარიშსწორების პირობები

1.1 განვადება ვრცელდება 50 ლარის და მეტი ღირებულების ნივთზე/მომსახურებაზე რომელიც განთავსებულია საიტზე ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ.
1.2 განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება პარტნიორ ბანკსა და მყიდველს შორის. მომხმარებლის მიერ მყიდველისთვის ნივთის მიწოდება/მომსაურების გაწევა ხდება განვადების დამტკიცების შემდგომ.
1.3 განვადების გაუქმება ხდება მყიდველის ან მომხმარებლის ინიციატივით თუ ერთ-ერთი მხარე არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და მხოლოდ პატივსადები მიზეზის არსებობის შემთხვევაში.
1.3.1 პატივსადებია მიზეზი, თუ მყიდველს ნივთი არ ჩაბარდა გამყიდველის ბრალით, კერძოდ, მყიდველის მიერ შეძენილი ნივთი არ არის მარაგში და ვერ ხერხდება მყიდველისთვის მიწოდება და მყიდველს არ სურს ნივთის სხვა ნივთში გადაცვლა.
1.3.2 აგრეთვე, თუ მყიდველს ჩაბარდა ნაკლიანი ნივთი და გამყიდველმა ვერ უზრუნველყო ნაკლის გამოსწორება.
1.4 განვადება უქმდება გამყიდველის განცხადების საფუძველზე რომლითაც მიმართავს შესაბამის ბანკს.
1.5 ბანკში განვადების პირობები:

თიბისი ბანკი:
 • მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავალი: 200 ლარი
 • მსესხებლის ასაკი: 19-65 წელი
 • შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება: 100 ლარი
 • სესხის მოცულობა: 100-5 000 ლარი
 • სესხის ვადა: 3-24 თვე
 • თანამონაწილეობა: 0%-დან

საქართველოს ბანკი:
 • მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავალი: 200 ლარი
 • მსესხებლის ასაკი: 20-65 წელი
 • შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება: 50 ლარი
 • სესხის მოცულობა: 50-5 000 ლარი
 • სესხის ვადა: 3-24 თვე
 • თანამონაწილეობა: 0%-დან

1.5 უნაღდო და ნაღდი ანგარიშსწორება ხდება მმართველი კომპანიის შოურუმში, მისამართზე: ქ. თბილისი, კერესელიძის ქ. N12 (სავაჭრო ცენტრი „მეგალაინი“).


2. გარანტიის პირობები

2.1 გარანტია გაიცემა მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლების პროდუქციაზე.
2.2 გარანტიის პირობები ინდივიდუალურია ყოველი პროდუქტის შემთხვევაში და ინფორმაცია განთავსებულია პროდუქტის სრული აღწერის გვერდზე.
2.3 საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.
2.4 საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი ან ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის ბრენდს, მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას.


3. პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

3.1 პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.
3.2 ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.
3.3 კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება - ჩაბარების დროს , არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.


4. მიწოდება

4.1 თბილისში: მისამართზე ნივთის მიწოდება ხდება შეკვეთიდან ან განვადების დამტკიცებიდან 24 – დან 48 საათამდე პერიოდში.
4.2 რეგიონში: ნივთის მიწოდება ხდება შეკვეთიდან (უნაღდო ანგარიშსწორებიდან) ან განვადების დამტკცებიდან 24 - დან 72 საათამდე პერიოდში.
4.3 მიწოდების პირობები ინდივიდუალურია ყოველი პროდუქტის შემთხვევაში და ინფორმაცია განთავსებულია პროდუქტის სრული აღწერის გვერდზე.
წესები და პირობები

ვებ გვერდის მოხმარების წესებიროდესაც ჩვენი ვებ-საიტის მოდულებითა და მომსახურებით სარგებლობთ, ინფორმაციის მიმოცვლა ხდება საიტსა და მომხმარებელს შორის. ეს გვერდი განკუთვნილია იმისათვის, რომ უკეთ გაიგოთ საიტის გამოყენების წესები, თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოება, საიტზე პროდუქციის შეძენის, განვადების, მიწოდებისა და გარანტიის პირობები.


ტერმინების განმარტება

 • საიტი - ვებ გვერდი extra.ge.
 • მმართველი კომპანია - ვებ გვერდის extra.ge დამფუძნებელი კომპანია შპს „ექსტრა ჯი“. 
 • მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც იყენებს საიტის ფუნქციებს, რაც მოიცავს საიტზე პროდუქციის ან მომსახურების განთავსებას, ძიებას და შეძენას.
 • მყიდველი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს პროდუქციის ან მომსახურების შეძენას საიტის მეშვეობით.
 • გამყიდველი -  ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც საიტის მეშვეობით ყიდის პროდუქტს ან მომსახურებას.
 • განცხადება - საიტზე განთავსებული ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქციის/მომსახურების შესახებ.
 • ნაკლიანი ნივთი - ნივთი რომელსაც აღენიშნება ქარხნული წუნი.
 • ქარხნული წუნი - ნებისმიერი დეფექტი რომელიც არ არის გამოწვეული ფიზიკური დაზიანების შედეგად.
 • ავტორიზებული მომხმარებელი - გამყიდველი, რომლის პროდუქციაზე ვრცელდება მმართველი კომპანიის პასუხისმგებლობა.
 • არაავტორიზებული მომხმარებელი - გამყიდველი, რომლის პროდუქციაზე არ ვრცელდება მმართველი კომპანიის პასუხისმგებლობა.


1. ზოგადი პირობები

1.1 წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები არეგულირებს შპს ექსტრა ჯის მოქმედი ბრენდით - „extra.ge” - ვებგვერდით - extra.ge სარგებლობის პირობებს.
1.2 მომხმარებლის მიერ საიტზე შესვლა და საიტიდან ინფორმაციის მიღება ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი თანახმაა შეასრულოს წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები. ცალკეული პროდუქტების ან მომსახურების წესებსა და საიტის მოხმარების წესებით დადგენილ პირობებს შორის შეუსაბამობისას უპირატესობა მიენიჭება კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურებისთვის დადგენილ წესებს.
1.3 მმართველი კომპანია არის შუამავალი კომპანია გამყიდველსა და მყიდველს შორის. მმართველი კომპანია არ არის არც ერთი განცხადების ავტორი, ორგანიზატორი, თანამონაწილე, გამყიდველი და მყიდველი, გარდა ავტორიზებული მომხმარებლის განცხადებებისა.
1.4 მმართველი კომპანია უზრუნველყოფს, თითოეული განცხადების შინაარსის გათვალისიწინებით, განცხადების შესაბამის კატეგორიაში განთავსებას. მმართველი კომპანია პასუხისმგებლობას იხსნის საიტზე განთავსებულ განცხადებაში მითითებული პროდუქციის, მომსახურების ხარისხზე, უსაფრთხოებაზე და აღწერაში მითითებულ ინფორმაციასთან შესაბამისობაზე, გარდა ავტორიზებული მომხმარებლის განცხადებებისა.
1.5 ავტორიზებული მომხმარებლების მიერ განთავსებულ განცხადებაზე, გაცხადებაში განთავსებულ აღწერასა და ფოტოებზე საავტორო უფლებები ეკუთვნის მმართველ კომპანიას. საავტორო უფლებების დარღვევისთვის დამრღვევი პირი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


2. განცხადების განთავსება

2.1 საიტზე განცხადების განთავსებისთვის აუციებელია რეგისტრაციის გავლა და საიტის მოხმარების წესებზე დათანხმება.
2.2 მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული განცხადების შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
2.3 განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს რომ მას აქვს პროდუქციის/მომსახურების რეალიზაციის უფლება.
2.4 საიტზე განცხადების განთავსების უფლება აქვს 18 წელს მიღწეულ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ასევე იურიდიულ პირს.
2.5 მომხმარებელი ვალდებულია ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქციის შესახებ განცხადებაში განათავსოს საიტის ინსტრუქციის მიხედვით. ინფორმაცია განმცხადებელზე და ტელ. ნომერი მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს განცხადების აღწერაში/ტექსტში.
2.6 საიტზე ერთ მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს თვეში 10 უფასო განცხადება. 10 უფასო განცხადების შემდეგ ყოველი მომდევნო განცხადების განთავსების ღირებულება შეადგენს 10 თეთრს. ამასთან, დაუშვებელია განცხადებების დუბლირება. ყოველი განცხადების აღწერა/ტექსტი უნდა განსხვავდებოდეს.
2.7 განცხადება საიტიდან წაიშლება განთავსებიდან 50 დღის შემდეგ, თუ მომხმარებელმა არ განაახლა განცხადება.
2.8 ფასიანი მოდულების/სერვისების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია საიტის დახმარების გვერდზე.
2.9 საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია დაარედაქტიროს, წაშალოს განცხადებები, ან შეუზღუდოს მომხმარებელს საიტზე წვდომა თუ:
2.9.1 ერთი და იგივე მომხმარებელი განათავსებს ორ ან მეტ იდენტურ განცხადებას.
2.9.2 განცხადება არის მცდარი, არაზუსტი და მომხმარებელი შეჰყავს შეცდომაში.
2.9.3 შეიცავს ინფორმაციას მოპარული, ან სხვაგვარად არაკანონიერი გზით მოპოვებული პროდუქციის შესახებ.
2.9.4 ლახავს მესამე პირთა მატერიალურ და არამატერიალურ უფლბებს.
2.9.5 არის შეურაცხმყოფელი და რაიმე ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაციული შინაარსის.
2.9.6 შეიცავს განცხადების ობიექტისგან განსხვავებულ აღწერას. გასაყიდი პროდუქცია/მომსახურება სრულიად უნდა შეესაბამებოდეს განცხადებაში განთავსებულ აღწერას.
2.9.7 არღვევს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და არ შეესაბამება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების პირობებს.
2.9.8 შეიცავს პორნოგრაფიულ, თამბაქოსთან ან ალკოჰოლთან დაკავშირებულ შინაარსს.
2.10 საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული განხადების ლეგალურობაზე, გარდა ავტორიზებული მომხმარებლის განცხადებებისა.


3. მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები

3.1 მმართველი კომპანია არის შუამავალი განცხადების ავტორსა და მყიდველს შორის. კომპანია არ ერევა არც ერთი მოლაპარაკების შინაარსსა და პირობებში რომელიც გამყიდველსა და მყიდველს შორის მიმდინარეობს.
3.2 მმართველი კომპანია პასუხს არ აგებს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.
3.3 ნებისმიერი განცხადება, რომელიც საიტზე მოხმარების წესების დარღვევით განთავსდება, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ. განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში, დაიბლოკება მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი.
3.4 საიტზე უფასოდ დაშვებულზე მეტი რაოდენობით განცხადების განთავსების მიზნით ერთი და იმავე პირის მიერ სხვადასხვა მომხმარებლის სახელით განცხადების განთავსების შემთხვევაში საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წაშალოს ყველა განცხადება და დაბლოკოს ამ პირის IP მისამართი.
3.5 საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები პირობებსა და მოხმარების წესებში მომხმარებლების წინასწარი ინფორმირებისა და თანხმობის გარეშე.
3.6 მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში, მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მმართველი კომპანია უფლებამოსილია გამოიყენოს მომხმარებლის მიერ საიტზე რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაცია, როგორიცაა მომხმარებლის ადგილმდებარეობა, ძიებების ისტორია და სხვა პირადი მონაცემები.
3.7 მმართველი კომპანია ვალდებულია შეასრულოს მომხმარებლის მიერ ფასიანი სერვისებით სარგებლობისთვის დადგენილი პირობები, რომელიც აღწერილია დახმარების გვერდზე.


4. მომხმარებლის უფლებები და მოვალებები

4.1 მომხმარებელი ვალდებულია განცხადება საიტზე განათავსოს საქართველოს კანონმდებლობისა და წინამდებარე საიტის მოხმარების წესების დაცვით.
4.2 მომხმარებელს ეკრძალება განცხადებაში მითითებულისგან განსხვავებული პროდუქციის/მომსახურების რეკლამირება, ან განცხადებაში სხვა საიტის მისამართის მითითება.
4.3 მომხმარებელს არ აქვს უფლება მესამე პირს გაანდოს მომხმარებლის სახელი და პაროლი. კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელების თაობაზე ნებისმიერი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია შეცვალოს პაროლი.
4.4 სხვა მომხმარებელთან ნებისმიერი სახის პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში საკითხი წყდება მომხმარებლებს შორის, მმართველი კომპანიის ჩარევის გარეშე.
4.5 მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას საიტზე მის მიერ განთავსებული ინფორმაციის სისწორესა და ლეგალურობაზე.


5. რეგისტრაციის წესები

5.1 მომხმარებელი ვალდებულია რეგისტრაციისას მიუთითოს რეალური მონაცემები.
5.2 რეგისტრაციისას სხვა პირის მონაცემების მითითება აკრძალულია.

ნივთის შეძენაამ სექციაში თქვენ გაიგებთ ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული განცხადებებით სარგებლობისთვის დადგენილ პირობებს.


1. განვადების და ანგარიშსწორების პირობები

1.1 განვადება ვრცელდება 50 ლარის და მეტი ღირებულების ნივთზე/მომსახურებაზე რომელიც განთავსებულია საიტზე ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ.
1.2 განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება პარტნიორ ბანკსა და მყიდველს შორის. მომხმარებლის მიერ მყიდველისთვის ნივთის მიწოდება/მომსაურების გაწევა ხდება განვადების დამტკიცების შემდგომ.
1.3 განვადების გაუქმება ხდება მყიდველის ან მომხმარებლის ინიციატივით თუ ერთ-ერთი მხარე არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და მხოლოდ პატივსადები მიზეზის არსებობის შემთხვევაში.
1.3.1 პატივსადებია მიზეზი, თუ მყიდველს ნივთი არ ჩაბარდა გამყიდველის ბრალით, კერძოდ, მყიდველის მიერ შეძენილი ნივთი არ არის მარაგში და ვერ ხერხდება მყიდველისთვის მიწოდება და მყიდველს არ სურს ნივთის სხვა ნივთში გადაცვლა.
1.3.2 აგრეთვე, თუ მყიდველს ჩაბარდა ნაკლიანი ნივთი და გამყიდველმა ვერ უზრუნველყო ნაკლის გამოსწორება.
1.4 განვადება უქმდება გამყიდველის განცხადების საფუძველზე რომლითაც მიმართავს შესაბამის ბანკს.
1.5 ბანკში განვადების პირობები:

თიბისი ბანკი:
 • მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავალი: 200 ლარი
 • მსესხებლის ასაკი: 19-65 წელი
 • შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება: 100 ლარი
 • სესხის მოცულობა: 100-5 000 ლარი
 • სესხის ვადა: 3-24 თვე
 • თანამონაწილეობა: 0%-დან

საქართველოს ბანკი:
 • მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავალი: 200 ლარი
 • მსესხებლის ასაკი: 20-65 წელი
 • შესაძენი ნივთის მინიმალური ღირებულება: 50 ლარი
 • სესხის მოცულობა: 50-5 000 ლარი
 • სესხის ვადა: 3-24 თვე
 • თანამონაწილეობა: 0%-დან

1.5 უნაღდო და ნაღდი ანგარიშსწორება ხდება მმართველი კომპანიის შოურუმში, მისამართზე: ქ. თბილისი, კერესელიძის ქ. N12 (სავაჭრო ცენტრი „მეგალაინი“).


2. გარანტიის პირობები

2.1 გარანტია გაიცემა მხოლოდ ავტორიზებული მომხმრებლების პროდუქციაზე.
2.2 გარანტიის პირობები ინდივიდუალურია ყოველი პროდუქტის შემთხვევაში და ინფორმაცია განთავსებულია პროდუქტის სრული აღწერის გვერდზე.
2.3 საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.
2.4 საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი ან ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის ბრენდს, მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას.


3. პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

3.1 პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.
3.2 ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.
3.3 კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება - ჩაბარების დროს , არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.


4. მიწოდება

4.1 თბილისში: მისამართზე ნივთის მიწოდება ხდება შეკვეთიდან ან განვადების დამტკიცებიდან 24 – დან 48 საათამდე პერიოდში.
4.2 რეგიონში: ნივთის მიწოდება ხდება შეკვეთიდან (უნაღდო ანგარიშსწორებიდან) ან განვადების დამტკცებიდან 24 - დან 72 საათამდე პერიოდში.
4.3 მიწოდების პირობები ინდივიდუალურია ყოველი პროდუქტის შემთხვევაში და ინფორმაცია განთავსებულია პროდუქტის სრული აღწერის გვერდზე.