აირჩიე მაჩაზია
სულაკაურის გამომáƒȘემლობა áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინი "Generation „პ“"
ID 277556
-16 %

სულაკაურის გამომáƒȘემლობა áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინი "Generation „პ“"

15.9 â‚Ÿ
13 â‚Ÿ
ID 277556
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

მთარგმნელი: ჹოთა იათაჹვილი


თანამედროვე რუქი მწერლის, áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინის საკულჱო რომანი „Generation „პ“ 1990-იანი წლების რუსეთზე, მის სოáƒȘიალურ და პოლიჱიკურ რეალიებზე მოგვითჼრობს. ნაწარმოების მთავარი გმირი, ვავილენ ჱაჱარსკი იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელსაáƒȘ ავჱორი „პეპსის თაობას“ უწოდებს. იგი „მზიური“ საბჭოთა ყოჀიდან უáƒȘებ ა჊მოჩნდება სრულიად აჼალ, სასჱიკ რეალობაჹი. კაáƒȘი, რომელიáƒȘ ლიჱერაჱურის ინსჱიჱუჱჹი სწავლობს და თავის მომავალ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“ მთარგმნელობა დაუსაჼავს, უáƒȘებ თავს áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ რეკლამისა და კომპიუჱერული áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამყაროჹი. და რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ ჩრმად ითრევს ეს სამყარო, მისთვის მით áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒȘჼადი ჼდება, თუ რამდენად ძლიერია მარკეჱინგული სჱრაჱეგიებით პოლიჱიკურ სივრáƒȘეზე მანიპულირების მეჄანიზმები. ამავე დროს, რომანჹი ჩნდება პარალელური სამყარო ძველი áƒȘივილიზაáƒȘიების მითოლოგიით და ეზოთერიკით, სპირიჱუალიზმით და ჹამანიზმით...


áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინი áƒ—áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ›áƒ”áƒąáƒ˜ რომანისა და მოთჼრობების რამდენიმე კრებულის ავჱორია. „Generation „პ“ მისი ყველაზე წარმაჱებული წიგნია, რომელიáƒȘ მთელ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜ 3,5 მილიონი ჱირაჟითაა გაყიდული. იგი „მáƒȘირე ბუკერის“ (1993), „ნაáƒȘიონალური ბესჱსელერისა“ (2004) და სჼვა პრემიების ლაურეაჱია.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

მთარგმნელი: ჹოთა იათაჹვილი


თანამედროვე რუქი მწერლის, áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინის საკულჱო რომანი „Generation „პ“ 1990-იანი წლების რუსეთზე, მის სოáƒȘიალურ და პოლიჱიკურ რეალიებზე მოგვითჼრობს. ნაწარმოების მთავარი გმირი, ვავილენ ჱაჱარსკი იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელსაáƒȘ ავჱორი „პეპსის თაობას“ უწოდებს. იგი „მზიური“ საბჭოთა ყოჀიდან უáƒȘებ ა჊მოჩნდება სრულიად აჼალ, სასჱიკ რეალობაჹი. კაáƒȘი, რომელიáƒȘ ლიჱერაჱურის ინსჱიჱუჱჹი სწავლობს და თავის მომავალ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“ მთარგმნელობა დაუსაჼავს, უáƒȘებ თავს áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ რეკლამისა და კომპიუჱერული áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამყაროჹი. და რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ ჩრმად ითრევს ეს სამყარო, მისთვის მით áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒȘჼადი ჼდება, თუ რამდენად ძლიერია მარკეჱინგული სჱრაჱეგიებით პოლიჱიკურ სივრáƒȘეზე მანიპულირების მეჄანიზმები. ამავე დროს, რომანჹი ჩნდება პარალელური სამყარო ძველი áƒȘივილიზაáƒȘიების მითოლოგიით და ეზოთერიკით, სპირიჱუალიზმით და ჹამანიზმით...


áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინი áƒ—áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ›áƒ”áƒąáƒ˜ რომანისა და მოთჼრობების რამდენიმე კრებულის ავჱორია. „Generation „პ“ მისი ყველაზე წარმაჱებული წიგნია, რომელიáƒȘ მთელ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜ 3,5 მილიონი ჱირაჟითაა გაყიდული. იგი „მáƒȘირე ბუკერის“ (1993), „ნაáƒȘიონალური ბესჱსელერისა“ (2004) და სჼვა პრემიების ლაურეაჱია.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

მთარგმნელი: ჹოთა იათაჹვილი


თანამედროვე რუქი მწერლის, áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინის საკულჱო რომანი „Generation „პ“ 1990-იანი წლების რუსეთზე, მის სოáƒȘიალურ და პოლიჱიკურ რეალიებზე მოგვითჼრობს. ნაწარმოების მთავარი გმირი, ვავილენ ჱაჱარსკი იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელსაáƒȘ ავჱორი „პეპსის თაობას“ უწოდებს. იგი „მზიური“ საბჭოთა ყოჀიდან უáƒȘებ ა჊მოჩნდება სრულიად აჼალ, სასჱიკ რეალობაჹი. კაáƒȘი, რომელიáƒȘ ლიჱერაჱურის ინსჱიჱუჱჹი სწავლობს და თავის მომავალ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“ მთარგმნელობა დაუსაჼავს, უáƒȘებ თავს áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ რეკლამისა და კომპიუჱერული áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სამყაროჹი. და რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ ჩრმად ითრევს ეს სამყარო, მისთვის მით áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒȘჼადი ჼდება, თუ რამდენად ძლიერია მარკეჱინგული სჱრაჱეგიებით პოლიჱიკურ სივრáƒȘეზე მანიპულირების მეჄანიზმები. ამავე დროს, რომანჹი ჩნდება პარალელური სამყარო ძველი áƒȘივილიზაáƒȘიების მითოლოგიით და ეზოთერიკით, სპირიჱუალიზმით და ჹამანიზმით...


áƒ•áƒ˜áƒ„áƒąáƒáƒ  პელევინი áƒ—áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ›áƒ”áƒąáƒ˜ რომანისა და მოთჼრობების რამდენიმე კრებულის ავჱორია. „Generation „პ“ მისი ყველაზე წარმაჱებული წიგნია, რომელიáƒȘ მთელ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜ 3,5 მილიონი ჱირაჟითაა გაყიდული. იგი „მáƒȘირე ბუკერის“ (1993), „ნაáƒȘიონალური ბესჱსელერისა“ (2004) და სჼვა პრემიების ლაურეაჱია.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
15.9 â‚Ÿ
13 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია