აირჩიე მაჩაზია
Ⴠიოდორ დოსჱოევსკი "ძმები კარამაზოვები"
ID 277553
-16 %

Ⴠიოდორ დოსჱოევსკი "ძმები კარამაზოვები"

27.9 â‚Ÿ
23 â‚Ÿ
ID 277553
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ23.000

მთარგმნელი: გივი კიკილაჹვილი


Ⴠიოდორ დოსჱოევსკის გაჼმაურებულ რომანს „ძმები კარამაზოვები“ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ საზოგადოებისთვის განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. ესაა ნაწარმოები, რომელმაáƒȘ áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒáƒœáƒáƒ•áƒ” (1880 ჏.) მიიპყრო მკითჼველის ყურადჩება და დჩესაáƒȘ ისევე პოპულარულია (თუ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱად არა), როგორáƒȘ 140 წლის წინ.


„ძმები კარამაზოვების“ დაწერას Ⴠიოდორ დოსჱოევსკიმ თავისი ქიáƒȘოáƒȘჼლის ორი უკანასკნელი წელია ჹეალია. რომანის დაბეჭდვიდან რამდენიმე თვეჹი მწერალი გარდაიáƒȘვალა. დარჩა დაუსრულებელი გენიალური ნაწარმოები და უამრავი გაჹლილი თემა: ჩმერთის არსებობის საკითჼი, áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ ნება, მორალი, ეჭვი, რწმენა; დარჩა რომანი, რომელმაáƒȘ განსაზჩვრა ლიჱერაჱურის განვითარების მთელი ჹემდგომი გზა. თუმáƒȘა, როგორáƒȘ ჰერმან ჰესე ამბობდა: „ბედნიერებაა, რომ დოსჱოევსკიმ ვერ დაამთავრა „ძმები კარამაზოვები“. დასრულებული თჼზულება ააჀეთჄებდა როგორáƒȘ რუსულ ლიჱერაჱურას, ისე მთელ რუსეთსა და მთელ კაáƒȘობრიობას. მაგრამ áƒœáƒáƒ—áƒ„áƒ•áƒáƒ›áƒĄáƒáƒȘ, თუნდაáƒȘ ბოლომდე áƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒĄ, ვერ გააჄრობ, ვერ აჄáƒȘევ áƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒáƒ“â€œ.


ესაა წიგნი სამი áƒ«áƒ›áƒ˜áƒĄ, სამი კარამაზოვის ჹესაჼებ, თუმáƒȘა, მათი áƒȘჼოვრების მიჩმა სჼვების უამრავ áƒȘჼოვრებისეულ კითჼვაზეáƒȘ იმალება პასუჼი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ23.000

მთარგმნელი: გივი კიკილაჹვილი


Ⴠიოდორ დოსჱოევსკის გაჼმაურებულ რომანს „ძმები კარამაზოვები“ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ საზოგადოებისთვის განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. ესაა ნაწარმოები, რომელმაáƒȘ áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒáƒœáƒáƒ•áƒ” (1880 ჏.) მიიპყრო მკითჼველის ყურადჩება და დჩესაáƒȘ ისევე პოპულარულია (თუ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱად არა), როგორáƒȘ 140 წლის წინ.


„ძმები კარამაზოვების“ დაწერას Ⴠიოდორ დოსჱოევსკიმ თავისი ქიáƒȘოáƒȘჼლის ორი უკანასკნელი წელია ჹეალია. რომანის დაბეჭდვიდან რამდენიმე თვეჹი მწერალი გარდაიáƒȘვალა. დარჩა დაუსრულებელი გენიალური ნაწარმოები და უამრავი გაჹლილი თემა: ჩმერთის არსებობის საკითჼი, áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ ნება, მორალი, ეჭვი, რწმენა; დარჩა რომანი, რომელმაáƒȘ განსაზჩვრა ლიჱერაჱურის განვითარების მთელი ჹემდგომი გზა. თუმáƒȘა, როგორáƒȘ ჰერმან ჰესე ამბობდა: „ბედნიერებაა, რომ დოსჱოევსკიმ ვერ დაამთავრა „ძმები კარამაზოვები“. დასრულებული თჼზულება ააჀეთჄებდა როგორáƒȘ რუსულ ლიჱერაჱურას, ისე მთელ რუსეთსა და მთელ კაáƒȘობრიობას. მაგრამ áƒœáƒáƒ—áƒ„áƒ•áƒáƒ›áƒĄáƒáƒȘ, თუნდაáƒȘ ბოლომდე áƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒĄ, ვერ გააჄრობ, ვერ აჄáƒȘევ áƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒáƒ“â€œ.


ესაა წიგნი სამი áƒ«áƒ›áƒ˜áƒĄ, სამი კარამაზოვის ჹესაჼებ, თუმáƒȘა, მათი áƒȘჼოვრების მიჩმა სჼვების უამრავ áƒȘჼოვრებისეულ კითჼვაზეáƒȘ იმალება პასუჼი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ23.000

მთარგმნელი: გივი კიკილაჹვილი


Ⴠიოდორ დოსჱოევსკის გაჼმაურებულ რომანს „ძმები კარამაზოვები“ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ საზოგადოებისთვის განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. ესაა ნაწარმოები, რომელმაáƒȘ áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒáƒœáƒáƒ•áƒ” (1880 ჏.) მიიპყრო მკითჼველის ყურადჩება და დჩესაáƒȘ ისევე პოპულარულია (თუ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱად არა), როგორáƒȘ 140 წლის წინ.


„ძმები კარამაზოვების“ დაწერას Ⴠიოდორ დოსჱოევსკიმ თავისი ქიáƒȘოáƒȘჼლის ორი უკანასკნელი წელია ჹეალია. რომანის დაბეჭდვიდან რამდენიმე თვეჹი მწერალი გარდაიáƒȘვალა. დარჩა დაუსრულებელი გენიალური ნაწარმოები და უამრავი გაჹლილი თემა: ჩმერთის არსებობის საკითჼი, áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ ნება, მორალი, ეჭვი, რწმენა; დარჩა რომანი, რომელმაáƒȘ განსაზჩვრა ლიჱერაჱურის განვითარების მთელი ჹემდგომი გზა. თუმáƒȘა, როგორáƒȘ ჰერმან ჰესე ამბობდა: „ბედნიერებაა, რომ დოსჱოევსკიმ ვერ დაამთავრა „ძმები კარამაზოვები“. დასრულებული თჼზულება ააჀეთჄებდა როგორáƒȘ რუსულ ლიჱერაჱურას, ისე მთელ რუსეთსა და მთელ კაáƒȘობრიობას. მაგრამ áƒœáƒáƒ—áƒ„áƒ•áƒáƒ›áƒĄáƒáƒȘ, თუნდაáƒȘ ბოლომდე áƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒĄ, ვერ გააჄრობ, ვერ აჄáƒȘევ áƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒáƒ“â€œ.


ესაა წიგნი სამი áƒ«áƒ›áƒ˜áƒĄ, სამი კარამაზოვის ჹესაჼებ, თუმáƒȘა, მათი áƒȘჼოვრების მიჩმა სჼვების უამრავ áƒȘჼოვრებისეულ კითჼვაზეáƒȘ იმალება პასუჼი.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
27.9 â‚Ÿ
23 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

Voyage of the Beagle, Darwin. C.

Voyage of the Beagle, Darwin. C.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Leviathan, Hobbes. T.

Leviathan, Hobbes. T.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Key Philosophical Writings, Descartes. R.

Key Philosophical Writings, Descartes. R.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Twilight of the Idol, Nietzsche. F.

Twilight of the Idol, Nietzsche. F.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
The Descent of Man, Darwin. C.

The Descent of Man, Darwin. C.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Selected Poems, Rossetti. C.

Selected Poems, Rossetti. C.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Bookmark Collected Poems, Wordsworth.W.

Bookmark Collected Poems, Wordsworth.W.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Poems and Sonnets, Shakespeare. W.

Poems and Sonnets, Shakespeare. W.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Collected Poems, Yeats W

Collected Poems, Yeats W

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Selected Poems, Blake. W.

Selected Poems, Blake. W.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
The Decameron, Boccaccio

The Decameron, Boccaccio

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Complete Poems, Lawrence. D.H.

Complete Poems, Lawrence. D.H.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Upanishads, Upanishads

Upanishads, Upanishads

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
The Decline and Fall of the Roman Empire, Gibbon. E.

The Decline and Fall of the Roman Empire, Gibbon. E.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Inferno, Dante. A.

Inferno, Dante. A.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
The Divine Comedy, Dante

The Divine Comedy, Dante

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Faust A Tragedy In T, Goethe

Faust A Tragedy In T, Goethe

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Londons Labour Lon, Mayhew. H.

Londons Labour Lon, Mayhew. H.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Utopia, More. T.

Utopia, More. T.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Hume: The Essential, Hume. D.

Hume: The Essential, Hume. D.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Art of War The Book, Sun Tzu Shang

Art of War The Book, Sun Tzu Shang

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Selected Poems, Byron. G.G.

Selected Poems, Byron. G.G.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
On War, Clausewitz. C.

On War, Clausewitz. C.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Pilgrims Progress, Bunyan. J.

Pilgrims Progress, Bunyan. J.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
The Prince, Machiavelli. N.

The Prince, Machiavelli. N.

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

 • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია