აირჩიე მაჩაზია
აი რაქ ჼედავს ჩვილი- áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜
ID 276928
-15 %

აი რაქ ჼედავს ჩვილი- áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜

9.9 â‚Ÿ
8 â‚Ÿ
ID 276928
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ8.000

„აჼალჹობილის მჼედველობის სიმაჼვილე 5%-ქ არ აჩემაჱება. ჩვილი ისევე „სწავლობს“ ჼედვას, როგორáƒȘ სიარულს, ლაპარაკს
 ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიჹვნელოვანი პერიოდი დაბადებიდან 6 თვეა, როáƒȘა მჼედველობის სიმაჼვილე მნიჹვნელოვნად, áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ 10-12-ჯერ მაჱულობს და ბავჹვს áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒáƒŠáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄáƒ და სივრáƒȘული მჼედველობის უნარი უვითარდება. ასეთი წიგნები, რომლებიáƒȘ áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ იოლად áƒáƒŠáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜ ჹავ-თეთრი, ასევე, კაჹკაჹა Ⴠერადი, მარჱივი áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, არა მჼოლოდ áƒ©áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ ყურადჩებას მიიპყრობს, არამედ მეჱად áƒáƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ თავის ჱვინის მჼედველობით áƒȘენჱრს და ძალიან მნიჹვნელოვანია ბავჹვის როგორáƒȘ ვიზუალური, ასევე ზოგადი განვითარების პროáƒȘესის სწორი და დროული წარმართვისთვის“.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ8.000

„აჼალჹობილის მჼედველობის სიმაჼვილე 5%-ქ არ აჩემაჱება. ჩვილი ისევე „სწავლობს“ ჼედვას, როგორáƒȘ სიარულს, ლაპარაკს
 ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიჹვნელოვანი პერიოდი დაბადებიდან 6 თვეა, როáƒȘა მჼედველობის სიმაჼვილე მნიჹვნელოვნად, áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ 10-12-ჯერ მაჱულობს და ბავჹვს áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒáƒŠáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄáƒ და სივრáƒȘული მჼედველობის უნარი უვითარდება. ასეთი წიგნები, რომლებიáƒȘ áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ იოლად áƒáƒŠáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜ ჹავ-თეთრი, ასევე, კაჹკაჹა Ⴠერადი, მარჱივი áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, არა მჼოლოდ áƒ©áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ ყურადჩებას მიიპყრობს, არამედ მეჱად áƒáƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ თავის ჱვინის მჼედველობით áƒȘენჱრს და ძალიან მნიჹვნელოვანია ბავჹვის როგორáƒȘ ვიზუალური, ასევე ზოგადი განვითარების პროáƒȘესის სწორი და დროული წარმართვისთვის“.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ8.000

„აჼალჹობილის მჼედველობის სიმაჼვილე 5%-ქ არ აჩემაჱება. ჩვილი ისევე „სწავლობს“ ჼედვას, როგორáƒȘ სიარულს, ლაპარაკს
 ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიჹვნელოვანი პერიოდი დაბადებიდან 6 თვეა, როáƒȘა მჼედველობის სიმაჼვილე მნიჹვნელოვნად, áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ 10-12-ჯერ მაჱულობს და ბავჹვს áƒ€áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒáƒŠáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄáƒ და სივრáƒȘული მჼედველობის უნარი უვითარდება. ასეთი წიგნები, რომლებიáƒȘ áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ იოლად áƒáƒŠáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜ ჹავ-თეთრი, ასევე, კაჹკაჹა Ⴠერადი, მარჱივი áƒ€áƒ˜áƒ’áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, არა მჼოლოდ áƒ©áƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ ყურადჩებას მიიპყრობს, არამედ მეჱად áƒáƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ თავის ჱვინის მჼედველობით áƒȘენჱრს და ძალიან მნიჹვნელოვანია ბავჹვის როგორáƒȘ ვიზუალური, ასევე ზოგადი განვითარების პროáƒȘესის სწორი და დროული წარმართვისთვის“.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
9.9 â‚Ÿ
8 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

პალიჱრა L მიზნები

პალიჱრა L მიზნები

13.99

ბიბლუსი
გროსმაისჱერი

გროსმაისჱერი

12.95

ბიბლუსი
ჄალაჄი წყალზე

ჄალაჄი წყალზე

12.9

ბიბლუსი
პალიჱრა L ჯეინ ეარი

პალიჱრა L ჯეინ ეარი

12

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია