TCL ჱელევიზორი TCL 32D3000 (RD512VS-RU)

349 â‚Ÿ
ID 9200
მოკლე აჩწერა

ჱელევიზორის კლასი: LED

ეკრანის გაჀართოება: 1366 X 768 (HD)

ეკრანის დიაგონალი: 32" (81 სმ)

Smart TV: არა

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ჱელევიზორის კლასი: LED

ეკრანის გაჀართოება: 1366 X 768 (HD)

ეკრანის დიაგონალი: 32" (81 სმ)

Smart TV: არა

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
წელი
349 â‚Ÿ
თვეჹი20 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
გარანჱია
წელი
განვადების თანჼა
თვეჹი 20 â‚Ÿ -დან
© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111