-20 %

CANYON მობილურის კაბელი CANYON USB Type C - USB 2.0 White

25 â‚Ÿ
20 â‚Ÿ
ID 24757
მოკლე აჩწერა

ჱიპი: მობილურის კაბელი

პორჱები: USB to Type - C

Ⴠერი: თეთრი

მოკლე აჩწერა

ჱიპი: მობილურის კაბელი

პორჱები: USB to Type - C

Ⴠერი: თეთრი

აირჩიე ჹეთავაზება áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
25 â‚Ÿ
20 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია
Powered by