PANASONIC მიკროჱალჩური ჩუმელი Panasonic NN-GM231WZTE

361 â‚Ÿ
ID 1818
მოკლე აჩწერა

მართვის ჱიპი: áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜

მიკროჱალჩურის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 700 W

მოáƒȘულობა: 20 ლ

გრილის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 1000 W

 

 

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

მართვის ჱიპი: áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜

მიკროჱალჩურის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 700 W

მოáƒȘულობა: 20 ლ

გრილის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 1000 W

 

 

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
წელი
361 â‚Ÿ
თვეჹი20 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
გარანჱია
წელი
განვადების თანჼა
თვეჹი 20 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111