მთავარი გვერდი
საჼლი და ეზო
მჹენებლობა და რემონჱი

სამჹენებლო მასალები

 • მაჩაზიისგან

 • ჹეთანჼმებით

კაჱეგორია

კაჱეგორია

სამჹენებლო მასალები

 • სამჹენებლო მასალები

 • საერთო სამჹენებლო მასალები

 • სანიაჩვრე და დრენაჟის სისჱემები

 • იაჱაკის ქაჀარი

 • კარ-áƒ€áƒáƒœáƒŻáƒáƒ áƒ და áƒ€áƒŁáƒ áƒœáƒ˜áƒąáƒŁáƒ áƒ

 • ჹპალერი

 • áƒĄáƒáƒšáƒáƒ„áƒ” და საჩებავი მასალები

 • სამჹენებლო Ⴤიმია

 • საჼურავი და იზოლაáƒȘია

 • Ⴠილები

 • ჟიქ მასალა

Ⴠაქი â‚Ÿ

ჹეთავაზებები

 • იყიდე მაჩაზიისგან

 • განáƒȘჼადებები ჹეთანჼმებით

სორჱირება

 • განთავსების თარიჩით
 • Ⴠაქი კლებადობით
 • Ⴠაქი ზრდადობით
 • áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ
© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია
Powered by

EXTRA კონსულჱაჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111