მთავარი გვერდი
GAME სამყარო
PC Gaming კომპონენჱები
Gaming დედადაჀები
  • მაჩაზიისგან

  • ჹეთანჼმებით

კაჱეგორია

კაჱეგორია

Gaming დედადაჀები

  • Gaming დედადაჀები

Ⴠაქი â‚Ÿ

ჹეთავაზებები

áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜

პროáƒȘესორის ბუდე

პროáƒȘესორის ჱიპის მჼარდაჭერა

სიჼჹირეების მჼარდაჭერა

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ მეჼსიერების მჼარდაჭერა

ჱიპი

ჱიპი

SATA კონჱროლერი

მაჼასიათებლები

  • მეჱის ნაჼვა

ბიოსი

  • იყიდე მაჩაზიისგან

  • განáƒȘჼადებები ჹეთანჼმებით

სორჱირება

  • განთავსების თარიჩით
  • Ⴠაქი კლებადობით
  • Ⴠაქი ზრდადობით
  • áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ