მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
ადვოკატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე (ასევე სტრასბურგის საქმეებზეც),  კონსულტაცია უფასოა. ტელეფონი: 577041770
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციის მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი ადვოკატი (სისხლი,სამოქალაქო და ადმინისტრაციული) გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას და მაქსიმუმის მაქსიმუმის გაკეთებით დაგეხმარებათ ყველა სახის პრობლემის მოგვარებაში (ოჯახური დავა , განქორწინება, ალიმენტი, ოჯახში ძალადობა , ქურდობა , ყაჩაღობა და ა.ს.შ) (ფასი კლიენტთან შეთანხმებით) 
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20. 
ადვოკატი/იურისტი უფასო იურიდიული კონსულტაცია!     გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობას, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.     ჩვენი პრიორიტეტებია: კვალიფიციური მომსახურება ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია 24 საათიანი მომსახურება საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები    ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05  Email – [email protected]
სერთიფიცირებული ადვოკატი გთავაზობთ სერთიფიცირებული ადვოკატი, გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე (მათ შორის სამოქალაქო და საჯარო რეესტრში) განქორწინების, ალიმენტი, მემკვიდრეობითი დავები, სახელშეკრულებო დავები, იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა. ნებისმიერი იურიდიული სახის დოკუმენტაციის მომზადება. მოვემსახურები იპოთეკის და სესხის დროს დაზარალებულ მხარეს. კონსულტაცია უფასოა! ტელ: +995 599 43 70 30
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა ვარ იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი, მაქვს სამუშაო გამოცდილება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული  სამართლის კუთხით. დახმარებას გაგიწევთ იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში (სარჩელი, შესაგებელი, ხელშეკრულება..), შემიძლია წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების განხორციელება პირველი ინსტანციის სასამართლოში, ასევე სხვა სამართალდამცავ ორგანოებში. დღესდღეობით ვმუშაობ საადვოკატო ბიუროში.  
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20. 
⚖️ DLB georgia • დიელბი საქართველო (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი) ✅ უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;  ✅ Free legal advice - 577111537, (032)2549451;  ✅ DLB georgia • დიელბი საქართველო - ს იურისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ)  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ)  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ)  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება.  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.)   11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება.  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო; www.dlb.ge  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
ადვოკატი/იურისტი უფასო იურიდიული კონსულტაცია!     გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობას, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.     ჩვენი პრიორიტეტებია: კვალიფიციური მომსახურება ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია 24 საათიანი მომსახურება საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები    ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05  Email – [email protected]  
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ იურიდიულ (საადვოკატო) მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეებზე. კონსულტაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით 574 45 45 40 ან მობრძანდით ქ.თბილისი, აკაკი წერეთლის N 101
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20. 
იურიდიული მომსახურეობა თქვენ მოგემსახურებათ პროფესიონალი ადვოკატი.როგორც სისხლის სამართალი ასევე  სამოქალაქო საქმეში. უფასო იურიდიული კონსულტაცია 
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20. 
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა         1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.  2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20. 
გამოცდილი ადვოკატი მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადვოკატი დაგეხმარებათ თქვენი სამართლებრივი პრობლემების წარმატებით დასრულებაში, მათ შორის: საოჯახო, მემკვიდრეობითი დავები; ხელშეკრულებების შედგენა;  მიწის, ბინის დაკანონება; და სხვა ნებისმიერ საკითხში. ასევე გთავაზობთ დაცვის განხორციელებას სისხლის სამართლის საქმეებზე.       ტელ: 599749665
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20
საადვოკატო მომსახურება გაგიწევთ საადვოკატო მომსახურებას ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე. გთავაზობთ სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენას, ამასთან წარმომადგენლობას სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ორგანოებში. საკონტაქტო პირი; ნინო ფეიქრიშვილი 551 123-385, მის. რობაქიძის 7/20.